Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna:

Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader

van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en

treden in werking per 1 juni 2014.

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Branchegarantie

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten,

digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand

en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd

of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de

ondernemer;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn

herroepingsrecht;

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband

houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4. Dag: kalenderdag;

5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van

zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de

consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is

gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende

een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die

ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te

zien van de overeenkomst op afstand;

9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en

producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten

aanbiedt;

10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de

consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop

op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het

sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of

meer technieken voor communicatie op afstand;

11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen

Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te

worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht

heeft; Dit is het geval bij Dock Four Pro Line. Zie ook artikel 6 en 10.7.

12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het

sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in

dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Dock Four by QbiQ

Ampèrestraat 13, 8071 PH Nunspeet

Telefoon: 085 822 22 50, ma-vr 9.00-17.00

E-mailadres: info@dockfour.com

KvK-nummer: 28114296

Btw-identificatienummer: NL817650386B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer

en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en

consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze

algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit

redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op

afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de

ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig

mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van

het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van

deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter

beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een

eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand

wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs

elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de

consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden

toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of

dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van

overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige

voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest

gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden

geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden

producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd

om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een

waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale

inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer

niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de

rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn

verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op

het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan

de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt

de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding

van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer

is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende

technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische

overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument

elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende

veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de

consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en

factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op

afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om

de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of

aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud

aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze

door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een

duurzame gegevensdrager, meesturen:

o het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument

met klachten terecht kan; o de voorwaarden waaronder en de wijze

waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel

een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

o de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; o de

prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale

inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van

betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

o de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst

een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is; o indien de

consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing

op de eerste levering. Artikel 6- Herroepingsrecht Bij producten:

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een

product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van

redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van

herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

Aanvullende opmerking Dock Four: Het retourrecht geldt niet voor de Dock Four Pro

Line, aangezien het product volgens specificaties van de consument vervaardigd

wordt. De producten van de Pro Line worden vervaardigd op basis van de keuze van

de consument en worden niet geprefabriceerd.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een

vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product

heeft ontvangen, of: o als de consument in eenzelfde bestelling meerdere

producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem

aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits

hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over

heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende

levertijd weigeren.

o als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of

onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen

derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

o bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een

bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem

aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering

van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal

14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument

vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en)

verplichten.

2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de

overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een

materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

3. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het

herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt

de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke,

overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

4. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de

consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de

oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de

consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de

verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is

om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het

uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en

inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die

het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan

toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de

ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk

verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de

bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere

ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde

melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een

gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft

aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in

elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is

verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien

redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de

ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het

herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of

als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten

voor terugzending niet te dragen.

6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de

verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed

voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt

tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat

evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is

nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming

van de verbintenis.

7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van

water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt

volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien: o de

ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het

herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor

herroeping niet heeft verstrekt, of; o de consument niet uitdrukkelijk om de

aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of

stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet

op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien: o hij voorafgaand aan

de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de

nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

o hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van

zijn toestemming; of

o de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te

bevestigen.

9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende

overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische

wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een

ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele

leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde

product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument

hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te

halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot

de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk

tijdstip eerder valt.

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de

consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode.

De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de

goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de

duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het

herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig

voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de

financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de

herroepingstermijn kunnen voordoen

2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare

veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of

diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die

persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de

veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder

verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

o de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van

de consument; en o de consument heeft verklaard dat hij zijn

herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig

heeft uitgevoerd;

4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van

personenvervoer;

5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de

overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders

dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een

bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet

geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze

of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon

bestemd zijn;

Opmerking Dock Four: Hierom geldt het retourrecht niet voor Dock Four Pro Line.

8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet

geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is

verbroken;

10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere

producten;

11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de

overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en

waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt

waarop de ondernemer geen invloed heeft;

12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de

verzegeling na levering is verbroken;

13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

o de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de

consument; en

o de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de

aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als

gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de

prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de

ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze

gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen

richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn

alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn

alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

o deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

o de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met

ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de

overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van

deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de

overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien

overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is

voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte

extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de

consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen

gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de

overeenkomst.

3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens

toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde

rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht

is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in

ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de

beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar

heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden

is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch

uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is

overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling

niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument

hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De

consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te

ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de

consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de

ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf

aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij

uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging Opzegging:

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die

strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of

diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen

opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die

strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of

diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met

inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn

van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

o te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een

bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

o tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; o

altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor

zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld

afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet

stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is

aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen

en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal

drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van

de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld

afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur

worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een

opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie

maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan

eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren

van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of

kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt

automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na

een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand

opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de

overeengekomen duur verzetten. Artikel 15 - Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden,

dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14

dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een

bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van

een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag

nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene

voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%.

Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen

gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en),

alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde

betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze,

nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer

de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn

betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze

14dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd

en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke

incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15%

over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en

5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten

voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure

en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd

nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk

omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen

gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een

voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de

termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie

wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens

worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de

website van Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar

de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.

5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de

klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat

vatbaar is voor de geschillenregeling. Artikel 17 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene

voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of

uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren

of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna

bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de

Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen,

indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft

voorgelegd.

4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na

de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of

in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie

aanhangig worden gemaakt.

5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de

ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst

aan de ondernemer.

6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie , zal

de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk

gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het

geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de

ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan

is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn

vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie

(www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De

beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken,

indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van

faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat

een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is

gewezen.

9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de

Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie

bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of

dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur

bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten

geschillencommissie.

Artikel 18 - Branchegarantie

1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de

Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend

advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter

voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing

door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van

gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies,

wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen

groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het

meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat

het lid het bindend advies nakomt.

2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep

hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer

overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer meer

bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover

die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org,

waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal

vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet

ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op

zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden

opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

1. Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de

Consumentenbond.

2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe

geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke

wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest

gunstige bepaling zal prevaleren.

Thuiswinkel.org

www.thuiswinkel.org

Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede

Postbus 7001, 6710 CB Ede

 

QbiQ bv Dock Four Verkoop Voorwaarden Zakelijk 

1.
De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle door QbiQ bv met het merk Dock Four gesloten koop- en andere overeenkomsten. In deze voorwaarden wordt de opdrachtgever (ongeacht de inhoud van de overeenkomst) aangeduid als “koper”. Andersluidende voorwaarden van de zijde van de koper worden uitgesloten tenzij deze door QbiQ bv Dock Four schriftelijk zijn geaccepteerd.  

 

2.
Bestellingen/opdrachten van de zijde van de koper zijn onherroepelijk. Een koopovereenkomst ontstaat (niettegenstaande eventuele mondelinge afspraken of toezeggingen door verkopers, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen van QbiQ bv Dock Four) eerst door stilzwijgende aanvaarding een week na bestelling/opdracht, met uitzondering van, onder voorbehoud van eerdere schriftelijke bevestiging door QbiQ bv Dock Four. QbiQ bv Dock Four is gerechtigd om binnen de gestelde week aan aanvaarding van de opdracht voorwaarden te verbinden (o.m. rembours, betaling van openstaande facturen) danwel zonder opgave van redenen de opdracht te weigeren. 

 

3a. Levering vindt plaats af fabriek. QbiQ bv Dock Four zorgt voor vervoer van de goederen naar het adres van de koper of afwijkend afleveradres in Nederland. Dit geschiedt Franco als partijen dit uitdrukkelijk zijn overeengekomen. 

 

3b. De koper is verplicht het geleverde c.q. de verpakking onmiddellijk na ontvangst op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, danwel deze controle uit te voeren na mededeling van de zijde van QbiQ bv Dock Four dat de goederen ter beschikking van de koper gereed staan. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking dient koper op de aflevering bon of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden. Bij gebreke waarvan koper geacht wordt het geleverde te hebben goedgekeurd. Reclames dienaangaande worden niet meer in behandeling genomen. 

 

4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de opgave van de levertijd steeds bij benadering. Relatief geringe overschrijding van de levertijd ontslaat koper niet van zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. Verdergaande overschrijding van de levertijd maakt QbiQ bv Dock Four nimmer schadeplichtig. 

 

5a. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, als geen nadere aanwijzingen door de koper zijn verstrekt, door QbiQ bv Dock Four bepaald. Eventuele specifieke wensen van koper over het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd indien koper verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen. 

 

5b. Zoals volgt uit art. 7:10 BW sub 3, is het vervoer af fabriek altijd voor risico van de koper, ongeacht de voorwaarden die de vervoerder jegens de koper bedingt. 

 

6a. Reclames over het geleverde dienen uiterlijk binnen acht dagen na het in ontvangst nemen van de goederen schriftelijk aan QbiQ bv Dock Four te worden gemeld, zulks op straffe van verval van aanspraken, alles onder nauwkeurige opgave van aard en grond der klachten. Reclames over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend binnen acht dagen na verzenddatum der factuur. 

 

6b. Als de reclame gegrond is, verplicht QbiQ bv Dock Four zich uitsluitend het ondeugdelijke goed te vervangen c.q. op haar kosten te herstellen, zonder dat de koper recht kan doen gelden op verdere vergoeding van schade, anders dan voortvloeiend uit art. 6:185 e.v. BW 

(Productaansprakelijkheid).  

 

6c. Retournering van geleverde goederen kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van QbiQ bv Dock Four onder door haar te bepalen voorwaarden. 

 

7. Alle door QbiQ bv Dock Four geleverde goederen blijven haar eigendom totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. 

 

8.Alle QbiQ bv Dock Four Stylepads zijn maatwerk en betaling dient daarom bij berstelling plaats te vinden.  Bij niet-tijdige betalingen is QbiQ bv Dock Four gerechtigd een vertragingsrente in rekening te brengen van 1,5% per (gedeelte van een) maand vanaf factuurdatum over het openstaande bedrag, en ook een vergoeding van de door QbiQ bv Dock Four te maken buitengerechtelijke incassokosten te berekenen volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. 

Koper is zonder schriftelijke toestemming van QbiQ bv Dock Four niet gerechtigd zijn (bonus)vordering te verrekenen met facturen zolang QbiQ bv Dock Four door verzuim van koper rente en kosten te vorderen heeft en de totale vordering door verrekening niet tenietgaat. 

 

9.Op door QbiQ bv Dock Four gesloten overeenkomsten, als ook op de totstandkoming en uitvoering daarvan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.) wordt nadrukkelijk uitgesloten, als ook de toepasselijkheid van andere internationale regelingen waarvan de uitsluiting is toegestaan. Uitsluitend de rechter in het rechtsgebied waar QbiQ bv Dock Four gevestigd is of kantoor houdt is bevoegd om kennis te nemen van geschillen die met de overeenkomst verband houden.